กิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน” ในงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)ด้านการเกษตร (มันสำปะหลัง) จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า…

Read More

สนับสนุนศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ตามโครงการต่างๆ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า…

Read More

ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า…

Read More

สนับสนุนแตนเบียนบราคอน สำหรับปล่อยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า…

Read More

สนับสนุนแตนเบียนบราคอน สำหรับปล่อยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอคง และอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี…

Read More

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร…

Read More

ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนแะค่าจ้างประจำสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร…

Read More
กลับสู้ด้านบน